REGULAMIN

Sklepu Internetowego KAWACZYHERBATA24.PL

 

§1

Postanowienia ogólne

 

Regulamin sklepu internetowego KAWACZYHERBATA24.PL określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę P.H.U. LOCO z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Rynek 23 NIP 697-101-27-30

W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania sklepu oraz oferty i sposobów realizacji zamówień prosimy o kontakt pod numerem telefonu 691 89 91 89

 

§2

Rejestracja

 

1. Warunkiem zakupu produktów oferowanych przez Sprzedającego jest uprzednie wypełnienie elektronicznego formularza, który pozwoli na stworzenie indywidualnego konta, przypisanego określonemu Klientowi.

2. Procedura związana z rejestracją jest bezpłatna.

3. Na podany adres mailowy Klient będzie otrzymywał potwierdzenia złożenia zamówienia, informacje handlowe o najnowszych promocjach i ofertach Sklepu oraz informacje o ewentualnych zmianach Regulaminu.

4. Poprzez rejestrację Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§3

Zamówienie towaru

 

 1. Po zalogowaniu się, Klient może zamawiać produkty oferowane w sklepie internetowym KAWACZYHERBAT24.PL na stronie internetowej www.kawaczyherbata24.pl

 1. Cena produktów podana jest w polskich złotych wraz z podatkiem VAT.

   

 2. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości oraz w przypadku umieszczenia na formularzu niekompletnych danych.

 3. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila, a w szczególnych przypadkach telefonicznie.

 4. Do każdej ceny produktu należy doliczyć opłatę za dostawę, zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

 6. Zapłaty za zamówiony towar należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego ALIOR BANK 86 2490 0005 0000 4000 1143 9352

 

§4

Dostawa towar

 

 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

 

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 7dni roboczych od chwili przesłania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

   

 1. Wraz z towarem Klient otrzymuje, w zależności od życzenia Klienta, paragon fiskalny lub fakturę.

 

 1. Dostawa towaru odbywa się za pomocą kuriera.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
  5
  .1. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
  5
  .2. płatność przelewem na rachunek bankowy - należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności na konto

   ALIOR BANK

86 2490 0005 0000 4000 1143 9352

 1. Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi, oraz niezwłocznie skontaktować się z firmą P.H.U. Loco. Podstawą uwzględnienia reklamacji jest sporządzenie protokołu uszkodzenia przesyłki potwierdzonego przez dostarczającego przesyłkę kuriera.

 

§5

Postępowanie reklamacyjne

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest okazanie dowodu zakupu, np. paragon fiskalny faktura, potwierdzenie przelewu oraz wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.

2. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować pod adres: P.H.U. LOCO ul. Rynek 23, 64-100 Leszno

3. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego powiadomi Klienta o sposobie jego rozpatrzenia.

5. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu przydatności do spożycia nie będą uwzględniane.

6. Sprzedawca ponosi koszty związane z dostarczeniem reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego.

 

§6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od wydania towaru.

 

 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien w wyznaczonym w terminie 14 dni złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru kierując je na adres:

  P.H.U. LOCO

  ul. Rynek 23

  64-100 Leszno

  NIP 697-101-27-30

  bądź na e-mail: sklep@kawaczyherbata24.pl

   

 2. Klient ponosi koszty związane z dostarczeniem towaru do siedziby Sprzedającego.

 

 1. Odstąpienie od umowy w zakresie produktów spożywczych, jest możliwe jedynie w przypadku, gdy oryginalne opakowanie produktu jest nienaruszone.

 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na wskazany powyżej w pkt. 6.2 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru). Przesyłki wielkogabarytowe (np. meble) nienadające się do wysyłki pocztowej, możemy odebrać bezpośrednio od Państwa. Prosimy o uzgodnienie terminu odbioru bezpośrednio pod numerem telefonu: 801 080 016 (z tel. stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne, z tel. komórkowych w. taryfy operatora).

 

§7

Postanowienia końcowe

 

 

 1. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie: Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. Nr 31, poz. 258) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

   

 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu zawarcia umowy ze Sprzedającym będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.

   

 3. Wszelkie uwagi bądź pytania odnośnie zamówienia oferowanych produktów prosimy kierować na adres info@kawaczyherbata24.pl